Đang xử lý.....

Chương trình Hội thảo cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Ban tổ chức thông báo Chương trình Hội thảo cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Tóm tắt kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX, năm 2022

Giấy mời tham dự Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX - năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trân trọng mời các đại biểu, các tác giả và các nhà khoa học tham dự Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc , lần thứ IX - năm 2022

Danh sách bài báo chấp nhận đăng kỷ yếu hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022

Ban tổ chức thông báo Danh sách bài báo chấp nhận đăng kỷ yếu hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022